Projection Screen Size Calculator

ในฐานะที่บริษัทฯเป็นผู้นำด้านจอรับภาพ ที่ยอดขายอันดับ 1 ของประเทศไทย นอกเหนือจากจอรับภาพที่เป็นขนาดมาตฐาน ที่เรามีอยู่ในคลังเพื่อพร้อมส่งมอบให้แด่ท่านลูกค้า เรายังเข้าใจถึงลูกค้าบางท่านที่มีความจำเป็นต้องใช้จอรับภาพที่มีขนาดเฉพาะ สำหรับงานหรือห้องประชุมพิเศษของท่าน เราจึงออกแบบโปรแกรมคำนวนขนาดของจอรับภาพเพื่อให้ง่ายต่อท่านในการเลือกออกแบบ ขนาดจอด้วยตัวท่านเอง

 

 • SCREEN FORMAT :

  Please choose a format which you would like to design.

  กรุณาเลือกสัดส่วนของจอรับภาพ

  Ratio of screen (width to height)    : 1
 • Screen Size :

  Please enter one value which you know and othe value will be given.

  กรุณาใส่ค่าขนาดจอรับภาพอย่างน้อยหนึ่งค่าที่ทราบ และ ค่าอื่นอีกสองค่าจะถูกคำนวนให้

  Viewable Height

  inches

  Viewable Diagonal

  inches

  Viewable Width

  inches

 • หมายเหตุ : ค่าที่ได้นี้เป็นค่าที่ได้จากการคำนวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบการนำไปใช้งานหรืออ้างอิง