NEWS/ACTIVITIESบริจากเครื่องฉายภาพ 3 มิติ มูลค่า 120,000 บาท เพื่อการศึกษาแด่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

28/04/2017
ส่งเสริมสังคมเพื่อการเรียนรู้ พัฒนาการศึกษาให้เยาวชนเพื่ออนาคตของประเทศที่ยั่งยืน บริษัท เวอร์เทคซ์ ซัพพลาย จำกัด ได้ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาให้แก่สังคม โดยมอบเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 120,000 บาท ให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อใช้ในประโยชน์ในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป